Yayınlar

Senet Kefilliği Nedir?

Resim
Senetler maddi olarak karşılığı verilmeyen bir eşya ya da nesne satın alındığında karşı tarafa belirtilen süre içerisinde ödenmesi kararlaştırılan tutar için verilen kıymetli evraklardan biridir. Borç ilişkisi doğuran senetler üzerinde miktarın, ödeme tarihinin, alacaklının adı ve soyadının, borçlunun adı, soyadı ve imzasının bulunduğu belgelerdir. Yasal olarak bağlayıcılığı olan senetler kişilerin ticari yaşamda en çok kullandıkları evraklar arasında yer alır.Senet Kefilliği Ne Anlama Gelir?Senetlerde farklı taraflar vardır. Bunlardan birisi muhatap birisi de borçlu kişidir. Borçlu kişi senedi düzenleyen ve karşı tarafa maddi olarak borçlanan kişidir. Muhatap ise alacaklı olarak tanımlanabilir. Senetlerde bir de kefil olan kişi vardır. Senetlerde kefalet durumu son derece sıkı koşullara sahiptir.  Burada kefillik durumunun geçerli olabilmesi için gerekli şartlar arasında geçerli bir asıl borç ilişkisi olmalı, yazılı şekil, kefilin sorumluluğunun azami miktarı, kefalet tarihi ve kefil…

Miras Davalarında Muvazaa

Resim
Miras davalarında muvazaa nedir sorusunun cevabı haberimizde. Muris muvazaası olarak adlandırılır ve mirastan mal kaçırma olarak da bilinir. Muvazaa, tarafların üçüncü kişiyi kandırmak, aldatmak ve zarara uğratmak amacıyla yapmış olduğu anlaşmadır. Örneğin mirastan mal kaçırmak amacıyla üzerinde bulunan taşınmaz malları üçüncü kişilere tapuda sarış yoluyla devreden yanı miras bırakan muvazaalı işlem yapmıştır. Miras muvazaalarında davanın gerçekleşmesi için aşağıdaki üç şartın taşınması gerekiyor;
·Tarafların gerçek amaçları ile yaptıklarının arasında bir uyumsuzluk bulunması gerekir.

·Üçüncü şahısları kandırma hedefi olmalı

·Tarafların muvazaalı satış yapmak için aralarında anlaşma imzalamaları gerekir.
Hukuki açıdan miras davalarında görülen mirastan mal kaçırma davası nisbi muvazaa olarak adlandırılır. Bu muvazaa da iki işlem vardır; görünürdeki işlem ve gizli işlem. Miras muvazaası da aynen bu şekildedir.
Miras Muvazaa Davasını Kim Açar Kim Açmaz?
Miras muvazaa davasını miras hakkı…

İcra Takibi

Resim
Alacaklı kişi, borçlu kişiden borcunu alamadığı durumlarda borcunu devlet gücü aracılığıyla alabilir. İcra ne demek sorusunun cevabı ise İcra takibi, alacaklı kişinin İcra Müdürlüğü’ne başvuru yaparak borçlu kişiden borcunu yasal olarak istemesi ile başlatılan işlemlerdir. İcra takibi başlatılabilmesi için, borcun yasal olarak kanıtlanması gereklidir. İcra ve haciz işlemleri İcra Müdürlüğü aracılığıyla yapılmaktadır. İcra Müdürlüğü, devletin icra ve haciz işlemleri için görev verdiği kurumdur. İcra, ilamlı ve ilamsız olmak üzere ikiye grupta incelenir. Mahkeme kararına bağlı olarak başlatılan icra türüne ilamlı icra denilmektedir. Mahkeme kararına bağlı olmadan başlatılan icra türüne de ilamsız icra denilmektedir.
İcra Takibi Nasıl Yapılır?
İlamsız icra yoluyla icra takibi gerçekleştirilirken, alacaklı kişide çek senet veya mahkeme kararı bulunmuyorsa İcra Müdürlüğü’ne ilamsız icra takibi için başvuru yapabilir. Fakat icra takibi başlatılabilmesi için alacaklı kişinin alacağı borcu is…

Veraset İlamı Nereden Alınır

Resim
Veraset ilamı ailesine miras bırakarak ölen kişinin mirasının kanuni olarak kime ne kadar kaldığını gösteren bir belgedir. Ölü kişinin ardından mirasçının kim olduğu, bu mirastan kimlerin faydalanacağı ve kalan mallardan kime ne kadar düşeceği gibi bilgiler veraset ilamı üzerinde yazacaktır. Veraset ilamı iki farklı yerlerden alınır. Bunlardan birincisi noter, ikincisi Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Noterden veraset ilamı çıkarıldığı zaman aynı gün içerisinde sonucu almak mümkündür fakat bir miktar ücret ödemek gerekebilir. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından veraset ilamı çıkarıldığında eğer hakim bir şahit istemiyorsa aynı gün içerisinde veraset ilamı çıkarılır. Fakat hakim şahit isterse mahkeme belli bir güne ertelenir ve ne zaman karar verilirse o zaman çıkarılır.
Veraset İlamı İçin Gerekli BelgelerVeraset ilamının çıkarılabilmesi için birtakım belgeler vardır. Bu belgeler:
·Ölüm Belgesi
·Aile Nüfus Kayıt Örneği
·Veraset İlamı Talep Dilekçesi
Bu belgeler hazırlandıktan sonra Türkiye’nin herhan…

Veraset İlamı Nedir

Resim
Bir kişinin ölümünün ardından mirasın nasıl paylaşılacağı aslında merak edilen bir husustur. Miras paylaşımı kanunlar çerçevesinde belirli kurallara göre yapılmaktadır. Öncelikli olarak mirasçılar ve ardından ise mirasçıların miras payları belirlenir. Peki, ama nasıl?
“Veraset ilamı” bir diğer adıyla “mirasçılık belgesi” mirasçıları ve bu mirasçıların miras paylarını gösteren hukuki nitelik taşıyan bir belgedir. Yasal mirasçıların bu belgeyi mahkemeden talep etmeleri gereklidir. Yasal mirasçıların birden fazla olması durumunda sadece bir tanesinin veraset ilamını istemesi yeterli olacaktır. Bu talebin üzerine mahkeme, nüfus müdürlüklerine yazı yazarak mirasbırakanın yakınlarnın adlarını ve yakınlık derecelerini öğrenir ve bunun ışığında miras paylarını belirleyerek bu ilamı hazırlar ve talep edene verir.
Bunun yanı sıra Noterlik Kanunu’nda yapılan düzenleme ile mirasçılık belgesinin noterden de istenebilmesinin yolu açılmıştır. Fakat bilgi eksikliği ya da ilamın verilmesi için yargıl…

Gaiplik Nedir

Resim
Olumsuz hayat koşulları, kazalar, doğal afetler gibi olayların sonucunda bazı durumlarda kişilerden uzunca bir süre haber alınamadığına sıkça şahit olunmuştur. Bu ve benzeri olaylar ardından haber alınamayan kişinin ölmüş olabileceği düşünülebilmekle beraber bazı durumlarda kişinin ölmüş olma olasılığı oldukça yüksektir. Bir insanın hayatta olması ile ölmüş olması arasında hukuken çok büyük farklılıklar olması sebebiyle bunun tespiti oldukça önemlidir. Tüm bu sebeplerle Türk Hukukunda gaiplik müessesesi düzenlenme bulmuştur.
Yukarıda da kısaca açıklandığı üzere uzun zamandır kendisinden haber alınamayan veya ölüm tehlikesi içerisinde kaybolan kişi hakkında ölümüne dair kuvvetli ihtimaller mevcutsa gaiplik kararı verilebilecektir. Gaiplik kararının verilebilmesi için; ·Kişinin ölüm tehlikesi içinde kaybolması ·Kişiden uzun süre haber alınamaması Gerekmekle beraber bu iki durum arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar arasında en önemli olanı ise sürelerdir.
Gaiplik kararı…

Miras Hukuku

Resim
Miras hukuku gerçek kişilerin gaipliği veya ölümü gibi hallerde, sahip olduğu mal varlığının kimlere intikal edeceği, varsa borçlarının hangi sırayla ne şekilde ödeneceğini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Mirasa konu edilen tüm varlıklar, ölüm anından sonra hemen mirasçılara geçer, mirasçı olabilecek kişiler ve tereke ölüm anındaki mevcut duruma göre belirlenmektedir.
Mirasçıların belirlenmesinde ölüm anının bilinmesi büyük önem sahiptir. Örneğin evli bir çiftin art arda aynı gün içerisinde ölümü halinde, miras önce daha geç ölen eşe geçecek, sonrasında ise o kişinin mirasçılarına intikal edecektir. Kanunlarda belirtilen farklı durumlar söz konusu olmadığı takdirde, kalan mirasın ayni hakları, alacakları, borçlarını, menkul veya gayrimenkuller üzerindeki zilliyet hakları mirasçılara doğrudan kalmaktadır.
Miras Hukukumirasçılarla ilgili koşulları belirlerken yasal mirasçı olup, doğrudan miras hakkı kazanımlarının yanı sıra, atanmış mirasçıların da mirastaki haklarını düzenler. Ölüm öncesi…